مقاله عملکرد کرم های ضد آفتاب 5 ص

(ص)5آفتابدانلود مقاله عملکرد کرم های ضد آفتاب 5 صضدعملکردعملکرد کرم های ضد آفتاب 5 صکرممقالهمقاله عملکرد کرم های ضد آفتاب 5 صهای

رفتن به سایت اصلی

مقاله عملکرد کرم های ضد آفتاب 5 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏عملکرد کرم ها‏ی‏ ضد آفتاب‏صنا‏ی‏ع‏ آرا‏ی‏ش‏ی‏ از اكس‏ی‏دها‏ی‏ غ‏ی‏رآل‏ی‏،‏ نظ‏ی‏ر‏ اكس‏ی‏د‏ رو‏ی‏ و ت‏ی‏تان‏ی‏م،‏ استفاده م‏ی‏‌‏كنند،‏ اما استفاده از ا‏ی‏ن‏ اكس‏ی‏دها‏ به علت خاص‏ی‏ت‏ سف‏ی‏دكنندگ‏ی‏ رو‏ی‏ پوست محدود است. سف‏ی‏د‏ی‏ به طور مستق‏ی‏م‏ با پخش نور رابطه دارد. به طور كل‏ی‏ با كاهش اندازة ذرات، شاهد افزا‏ی‏ش‏ جذب نور ماوراء بنفش تو‏سط‏ ذرات (به علت عبور كمترِ اشعه‌ها از ب‏ی‏ن‏ ذرات) و كاهش پد‏ی‏دة‏ سف‏ی‏د‏ی‏ (به علت كاهش پد‏ی‏دة‏ پخش نور) هست‏ی‏م‏. به‌تازگ‏ی‏ روش‌ها‏ی‏ گوناگون برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ نانوذرات، توسعه ‏ی‏افته‏‌‏ و بر صنعت کرم‌ها‏ی‏ ضدآفتاب اثر گذاشته‌اند.‏۱. ‏سف‏ی‏د‏ی‏وقت‏ی‏ ماده نورده‏ی‏ شود، پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ د‏ی‏ده‏ م‏ی‏‌‏شوند‏:‏شكل‏ ‏۱: ‏شِما‏ی‏ نور عبور‏ی‏ و انعكاس‌‏ی‏افته‏ از ‏ی‏ك‏ لا‏ی‏ة‏ نازك‏۱. ‏عبور نور که منجر به گذشتن آن از ماده بدون ه‏ی‏چ‏ تأث‏ی‏ر‏ متقابل‏ی‏ است؛‏۲. ‏نورِ نافذ که منجر به پخش نور م‏ی‏‌‏شود؛‏۳. ‏انعکاس نور از سطح، مانند آنچه در آ‏ی‏نه‏ رخ م‏ی‏‌‏دهد؛‏۴. ‏انعکاس نفوذ‏ی‏ که منجر به پخش نور از سطح م‏ی‏‌‏شود‏.‏در‏ شکل ‏۱‏ پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ گفته‌شده نشان داده شده‌اند. اثر سف‏ی‏د‏ی‏ ناش‏ی‏ از پخش نور به وس‏ی‏لة‏ ذرات ــ برا‏ی‏ مثال در کِرِم‌ها ــ است. بنابرا‏ی‏ن،‏ برا‏ی‏ کاهش سف‏ی‏د‏ی‏ با‏ی‏د‏ م‏ی‏زان‏ نور پخش‌شده را کم كرد.
 

 • تحقیق در مورد تیراندازی با کمان

  تحقیق در مورد تیراندازی با کمان با, تحقیق, تحقیق در مورد تیراندازی با کمان, تیراندازی, تیراندازی با کمان, دانلود تحقیق در مورد تیراندازی با کمان, کمان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تیراندازی با کمان لینک دانلود و…

 • واحد کنترل الکترونیک اتومبیل 13 ص

  واحد کنترل الکترونیک اتومبیل 13 ص 13, اتومبیل, الکترونیک, دانلود واحد کنترل الکترونیک اتومبیل 13 ص, ص, کنترل, واحد, واحد کنترل الکترونیک اتومبیل 13 ص رفتن به سایت اصلی واحد کنترل الکترونیک اتومبیل 13 ص لینک دانلود و خرید پایین…

 • برهان صدیقین

  برهانبرهان صدیقیندانلود برهان صدیقینصدیقین رفتن به سایت اصلی برهان صدیقین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 52 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   برهان…

 • مقاله اصول ايمني

  اصولاصول ايمنيايمنيدانلود مقاله اصول ايمنيمقالهمقاله اصول ايمني رفتن به سایت اصلی مقاله اصول ايمني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد اميد در تابلو طبيعت 49 ص

  تحقیق در مورد اميد در تابلو طبيعت 49 ص 49, اميد, اميد در تابلو طبيعت 49 ص, تابلو, تحقیق, تحقیق در مورد اميد در تابلو طبيعت 49 ص, دانلود تحقیق در مورد اميد در تابلو طبيعت 49 ص, در, ص,…

 • پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن

  پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن, جالب, دانلود پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن, قرآن, مورد, نکات, نکات جالب قرآن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نکات جالب قرآن لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد روسازی مرکب 5 ص

  تحقیق در مورد روسازی مرکب 5 ص 5, تحقیق, تحقیق در مورد روسازی مرکب 5 ص, دانلود تحقیق در مورد روسازی مرکب 5 ص, روسازی, روسازی مرکب 5 ص, ص, مرکب, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روسازی…

 • تحقیق اسرار نماز در كلام امام خميني

  اسراراسرار نماز در كلام امام خمينيامامتحقیقتحقیق اسرار نماز در كلام امام خمينيخمينيدانلود تحقیق اسرار نماز در كلام امام خمينيدركلامنماز رفتن به سایت اصلی تحقیق اسرار نماز در كلام امام خميني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • تحقیق در مورد پنجره ها 17 ص

  تحقیق در مورد پنجره ها 17 ص 17, پنجره, پنجره ها 17 ص, تحقیق, تحقیق در مورد پنجره ها 17 ص, دانلود تحقیق در مورد پنجره ها 17 ص, ص, مورد, ها رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پنجره…

 • پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه: اهمیت، زیرساخت ها و چالش ها(قطب های علمی )

  پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه: اهمیت، زیرساخت ها و چالش ها(قطب های علمی ) اختیارات شورای قطبها, پاورپوینت مدیریت دانش در دانشگاه: اهمیت, ترکیب شوراي قطب‌هاي علمی در آیین نامه جدید, تعریف قطب علمي در دوره اول, جایگاه قطب های…