مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

1825بزهکابزهکارتاجواناندانلود مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سالسالعادیعزتمقایسهمقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سالنفسو

رفتن به سایت اصلی

مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال

نوع فایل: word
قابل ویرای 70 صفحه
 
چکیده:
به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و بزهکاری 80 نفر آزمودنی پسر 18 الی 25 سال (40 عادی – 40 بزهکار) با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون t  استیودنت برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتيجه بدست آمده t= 2/328 كه در سطح معني داري 5%  از  t جدول كوچكتر بوده به عبارت ديگر فرد صفر تائيد گرديد و بين دو گروه عادي و بزهكار تفاوت معني داري مشاهده نگرديد هر چند واريانس عزت نفس در گروه عادي بيشتر از گروه بزهكار بوده ولي از عزت نفس بيشتري برخوردار نبوده.
 
مقدمه:
ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند، و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، جرم را آغاز کرد و از آن زمانی که آدمی با نگاهی حیرتناک و پرسش آمیز، صحنه دریده شدن بره آهویی گریزپا را در چنگ و دندان جانوری برافروخته از هراس گرسنگی دید، شالوده جامعه جرم آفرین نیز ریخته شد. از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنابت همان جنایت باقی ماند؛ اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افکند. اینک ما روز به روز شاهد، گسترش تبهکاری هستیم و در دنیایی زندگی می کنیم که با هوسهای جنسی، قتل، آدمخواری و آدم ربایی و … آمیخته گردیده است و امنیت انسان معاصر را تهدید می کند و هیچ روزی نیست که در روزنامه ها و رسانه های گروهی از جرم و جنایت گفته نشود و خبرهای هیجان انگیز درباره آدم کشی، دزدی، خودکشی و … در رأس خبرها نباشد.
افزایش جرم در شهرهای بزرگ به حدی رسیده است که آرامش جای خود را به بحران سپرده و به تدریج واژه امنیت و آسایش در بسیاری موارد اعتبار خود را از دست داده است.
ریشه های این نابهنجاری های اجتماعی باید مورد مطالعه قرار گیرد و با از بین بردن آنها به کاهش اینگونه بیماریهای اجتماعی اقدام باید کرد وگرنه روز به روز این گونه انحرافات اجتماعی بیشتر شده و سرایت اجتماعی بیشتری پیدا می کند.
باید به این واقعیت توجه کرد که جرم و جنایت، یعنی بیماری های اجتماعی نیز مانند بیماریهای جسمی مسری هستند و اگر از ابتدای وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نباشیم ممکن است به دیگران نیز سرایت کند.
افرادی که در آغاز مرتکب بزهی می شوند طبیعی است که نتوانسته اند خود را با موازین اجتماعی آن جامعه تطبیق دهند این عدم هماهنگی ممکن است از نابسامانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و تربیتی آنها ناشی شده باشد. بر اثر ازدیاد جرم و جنابت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر می گردد و به همین دلیل پیوسته بر تعداد مجرمین افزوده می گردد (فرجاد، 1369).
ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. انواع نابسامانیهای اقتصادی – اجتماعی چون فقر، تورم و گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و سایر عواملی که باعث محرومیت می شوند، زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد.
درباره اینکه چرا در جامعه، جرم و جنایت روز به روز افزوده می شود و چرا تبهکاری رواج می یابد جرم شناسان می گویند : این همه ریشه در آزمندی انسان روزگار ما دارد و علمای علم اخلاق گناه جرم آفرینی را به گردن زمانه بی رحم و فسادپذیر می اندازند و جامعه شناسان از ناهمترازی طبقات اجتماعی و کشمکش فقر و ثروت سخن می گویند و بالاخره روانشناسان جنایی، تبهکاری را در حکم بیماری می دانند که تحت تأثیر انگیزه های درونی و شرایط خاص محیطی دست به ارتکاب جرم زده است.
راه درست پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه های درد و علل اینگونه جرایم است یعنی باید علل را از بین برد تا معلول که ارتکاب جرم است از بین برود. راستی مفهوم زندگی توأم با هراس چیست؟ و چه لذتی دارد؟ اگر انسان آرامش و امنیت نداشته باشد هیچ چیز ندارد چون در آن جامعه آرامش مردم بر اثر وقوع جرایم هولناک از بین رفته و اعتماد عمومی سلب می گردد (فرجاد، 1369).
دوران بلوغ یکی از مراحل حساس زندگی بشری است. رشد و تغییرات جسمی در این دوره گذر از کودکی به نوجوانی و سپس به بزرگسالی، وضع بحران روانی خاصی را به وجود می آورد. دوره بی خیالی، دنباله روی بی چون و چرا به پایان می رسد. جوانان ضمن نیاز مبرم به محبت، حمایت و هدایت، برای ابراز وجود و استقلال تلاش می کنند که با انجام اموری تجربه کسب کنند. هرگاه به علت فقدان آموزش صحیح و بدون توجه به مقتضیات و امکانات جامعه خویش زندگی خود را با آنچه که در رسانه های گروهی می بینند یا می شنوند، می سنجند ولی نمی توانند موقعیت اجتماعی خود را درک و برای ایفای نقش در جامعه آماده شوند. برای نیل به اهداف رویاروی خود، به کارهای فوق قدرت خویش دست می زنند پس از شکست چون قدرت مقابله با مشکلات را ندارند با یأس موقعیت خود را در جامعه از بین رفته تلقی کرده و با اندک برخورد با معضلات اجتماعی، تسلط بر کنترل اعصاب خود را از دست داده مرتکب اعمال توأم با خشونت می گردند و برای تلافی و انتقام جویی بر علیه خانواده و اجتماع قیام نموده جرایم مختلفی را مرتکب و یا برای تسکین آلام درونی به طرف اعتیاد کشانده می شوند.
ریشه درد بیشتر در جامعه است نه فرد. باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روز افزون بزه جلوگیری کرد. مجازات و شکنجه جلوی جرم و بزه را نگرفته است. دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده و به زندان سپرده شده است اگر برای بار دوم به زندان آمده مدت زندانی بودنش طولانی تر شده است چون جرمش سنگین تر بوده و برای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرایم سنگین تر نیز مدت بیشتری را در زندان بوده اند. پس می توان گفت که زندان ممکن است برای برخی از مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر باشد چون در کنار مجرمین سابقه دارتری زندگی می کنند. البته نباید جنبه های آموزشی زندان را هم فراموش کرد چون بوده اند افرادی که حرفه ای را نمی دانسته و به زندان آمده و پس از کسب تخصصی دوباره به جامعه بازگشته و زندگی عادی را برای خود پذیرفته اند اما درصد اینگونه افراد بسیار ناچیز بوده است.
 
فهرست مطالب:
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
هدف پژوهشی
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول بزهکاری
بزهکاری
بزه
بزهکار
مفهوم بزهکاری و انواع آن
پیشگیری و برخورد با بزهکاری ها
هفت رویکرد در تعریف جرم
انواع جرم یا بزه
بخش دوم : عزت نفس
عزت نفس چیست
اندازه گیری عزت نفس
اهمیت عزت نفس
عوامل مؤثر بر عزت نفس
عوامل مؤثر بر کاهش عزت نفس
تدابیر حفظ عزت نفس
بررسی دیدگاه های نظری عزت نفس
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع
شکل گیری عزت نفس
مطالبی در مورد عزت نفس
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
ساختار
روایی
اعتبار
روش آماری
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجربه و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
فصل پنجم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادها
منابع
پیوستها
 
فهرست جداول و نمودارها:
جدول شماره 1 : تعداد افراد جامعه آماری
جدول شماره 2 : میانگین و انحراف استاندارد جوانان عادی و بزهکار
جدول شماره 3 : شاخصهای آماری عزت نفس در جوانان عادی و بزهکار
نمودار شماره 1 : میانگین عزت نفس جوانان عادی و بزهکار
نمودار شماره 2 : انحراف استاندارد جوانان عادی و بزهکار
 
منابع ومأخذ:
آرنسون، الیوت. «روانشناسی اجتماعی». ترجمه حسین شکرکن. تهران . انتشارات رشد. 1369.
اتکینسون، ریتال. اتکینسون، ریچارد. «زمینه روان شناسی». ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران. تهران. انتشارات رشد. 1381 .
احمدی، احمد. «روانشناسی اعتماد به نفس». تهران . انتشارات مهرداد. 1377 .
ارجمندي ، محمد پايان نامه كارشناسي .موضوع تحقيق مقايسه عزت نفس در بين دانشجويان خود شكوفا و منزوي دانشگاه اصفهان 1372
اسلامی نسب، علی. «روانشناسی اعتماد به نفس». تهران. انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 1378.
افراسيابي ، محمود (موضوع تحقيق بررسي رابطه عزت نفس و كج روي در بين جوانان 20 ساله شهرستان فومن  پايان نامه كارشناسي ارشد 1380
بدار، لوک. درایل، ژوزه. لاماش، لوک. «روان شناسی اجتماعی». ترجمه حمزه گنجی. تهران. انتشارات ساوالان. 1380.
بیابانگرد، اسماعیل. «بررسی ارتباط بین عزت نفس و رشته تحصیلی». تهران. انتشارات پیام نور. 1376.
بیابانگرد، اسماعیل. «روانشناسی نوجوانان». تهران. انتشارات دفتر نشر فرهنگ. 1378.
بیابانگرد، اسماعیل. «روشهای افزایش اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان». تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 1373 .
بیدار، علی رضا. «بررسی و مقایسه عزت نفس در نوجوانان عادی و بزهکار». پایان نامه کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
بيرامي – موضوع تحقيق بررسي رابطه بين بزهكار و رشد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر پايان نامه كارشناسي ارشد 1380
دانش، تاج زمان. «اطفال و نوجوانان بزهکار». تهران. انتشارات رسا. 1374 .
ستوده، هدایت الله. «روان شناسی اجتماعی». تهران. انتشارات آوای نور. 1379 .
ستوده، هدایت الله. «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات». ویرایش دوم. تهران. آوای نور.
ستوده، هدایت الله. میرزایی، بهشته. پازند، افسانه. «روانشاسی جنایی». تهران. انتشارات آوای نور. 1381 .
شاملو، سعید. «بهداشت روانی». تهران. انتشارات رشد. 1378.
شفیع آبادی، عبدالله. ناصری، غلامرضا. «نظریه های مشاوره و روان درمانی». تهران. نشر دانشگاهی. 1381.
رحمتي ، علي بررسي رابطه بين بزهكاري و افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه اهواز پايان نامه كارشناسي 1378
روح تن ، مسعود مقايسه بزهكاري در بين فرزندان پرخاشگر و غير پرخاشگر حدود سني 18 ساله شهرستان رباط كريم پايان نامه كارشناسي 1373
کلمز، مریس. «روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان». ترجمه پروین علیپور. مشهد. انتشارات آستان قدس رضوی. 1375.
کی نیا، مهدی. «روانشناسی جنایی». تهران. انتشارات رشد. 1374 .
گنجی، حمزه. «ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه ها)». تهران. انتشارات ساوالان. 1381 .
گاردنر ، ارزشيابي خود ، ترجمه بهادر رحمتي انتشارات باران 1374
گازل ، فورتن .بهداشت فردي ترجمه ناصر روشن انتشارات رشد 1375
گنجی، حمزه. «بهداشت روانی». تهران. انتشارات ارسباران. 1379.
مظلومان، رضا. «جامعه شناسی کیفری». تهران. انتشارات دانشگاه تهران. 1353 .
مانفرد ، جيمز جامعه شناسي فردي ترجمه مهدي صديقي انتشارات نور تهران 1380
نجفی توانا، علی. «جرم شناسی». تهران. انتشارات خیام. 1377 .

 • پاورپوینت در مورد مهندسی محیط زیست

  پاورپوینت در مورد مهندسی محیط زیست پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مهندسی محیط زیست, دانلود پاورپوینت در مورد مهندسی محیط زیست, زیست, محیط, مهندسی, مهندسی محیط زیست, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مهندسی محیط زیست لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد محبوبیت در گروه

  تحقیق در مورد محبوبیت در گروه تحقیق, تحقیق در مورد محبوبیت در گروه, دانلود تحقیق در مورد محبوبیت در گروه, در, گروه, محبوبیت, محبوبیت در گروه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد محبوبیت در گروه لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم عدد نویسی

  پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم عدد نویسی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم عدد نویسی, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی چهارم عدد نویسی, ریاضی, ریاضی چهارم عدد نویسی, عدد, مورد, نویسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ریاضی…

 • تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص

  تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص 116, تحقیق, تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص, توحيد, توحيد معاد نبوت 116 ص, دانلود تحقیق در مورد توحيد معاد نبوت 116 ص, ص, معاد, مورد, نبوت رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد افسردگی روحی و طرز درمان آن

  تحقیق در مورد افسردگی روحی و طرز درمان آن آن, افسردگی, افسردگی روحی و طرز درمان آن, تحقیق, تحقیق در مورد افسردگی روحی و طرز درمان آن, دانلود تحقیق در مورد افسردگی روحی و طرز درمان آن, درمان, روحی, طرز,…

 • تحقیق در مورد جوشكاري زير آب 38 ص

  تحقیق در مورد جوشكاري زير آب 38 ص 38, آب, تحقیق, تحقیق در مورد جوشكاري زير آب 38 ص, جوشكاري, جوشكاري زير آب 38 ص, دانلود تحقیق در مورد جوشكاري زير آب 38 ص, زير, ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد نقش ICT در نظارت و راهنمایی آموزشی

  پاورپوینت در مورد نقش ICT در نظارت و راهنمایی آموزشی ICT, آموزشی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نقش ICT در نظارت و راهنمایی آموزشی, دانلود پاورپوینت در مورد نقش ICT در نظارت و راهنمایی آموزشی, در, راهنمایی, مورد, نظارت, نقش, نقش…

 • تحقیق در مورد تریز TRIZ

  تحقیق در مورد تریز TRIZ TRIZ, تحقیق, تحقیق در مورد تریز TRIZ, تریز, تریز TRIZ, دانلود تحقیق در مورد تریز TRIZ, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تریز TRIZ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تحولات جمعيت شهر رامسر

  تحقیق در مورد تحولات جمعيت شهر رامسر تحقیق, تحقیق در مورد تحولات جمعيت شهر رامسر, تحولات, تحولات جمعيت شهر رامسر, جمعيت, دانلود تحقیق در مورد تحولات جمعيت شهر رامسر, رامسر, شهر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تحولات…

 • تحقیق در مورد بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد 75 ص

  تحقیق در مورد بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد 75 ص 75, اوليه, بنا, بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد 75 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بنا هاي اوّليه مسجد جامع كبير يزد 75 ص, جامع, دانلود تحقیق…